Všeobecné obchodné podmienky

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na ubytovacie ako aj na všetky služby poskytované prevádzkovateľom hotela. Prevádzkovateľom hotela je spoločnosť PLAUTER, s.r.o., IČO 36565580.

1.2 Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ hotela ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa hotela. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Individuálne a špeciálne obchodné prípady nie sú súčasťou týchto zverejnených VOP.

2 Rezervácie, zmluvy a hotelové služby

2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, mailom, vyplnením rezervačného formulára na internetovej stránke hotela, alebo osobne v prevádzke hotela.

2.2 V prípade telefonickej a emailovej rezervácie, ako aj v prípade rezervácie cez rezervačný formulár hotel zašle ponuku rezervácie na email, ktorý hotelu poskytol klient. Pokiaľ klient na ponuku od hotela do 24 hodín neodpovie, viazanosť hotela poskytnúť službu klientovi zaniká.

2.3 Zmluva vzniká písomným potvrdením rezervácie zo strany hotela a má váhu zmluvy.

Ústna dohoda a/alebo potvrdenie rezervácie nemá váhu zmluvy.

2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok hotela ako aj VOP hotela, a vytvorením rezervácie dáva hosť súhlas, že sa oboznámil s ubytovacím poriadkom

ako aj so VOP hotela a v plnej miere s nimi súhlasí.

2.5 Ak to nie je z povahy veci vylúčené, platia ustanovenia tohto článku VOP aj pre ubytovacie podmienky skupín, s tým, že ubytovaný hosť a osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedajú za záväzky voči hotelu spoločne a nerozdielne a počas doby ubytovania dodržujú ubytovací poriadok hotela.

3 Platobné podmienky a ceny

3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom hotela. Nezmluvný hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie  na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta. Pri pobyte dlhšom ako sedem dní je klient povinný uhradiť zálohu za pobyt vo výške 100% a doplatiť za  pobyt a prípadné ďalšie služby a konzumácie pri ukončení pobytu, pokiaľ sa hotel s klientom nedohodol inak. Účet resp. faktúra za pobyt je splatná pri jej predložení klientovi.

3.2 Aktuálne ceny hotela za poskytované izby a služby sú prístupné na recepcií hotela a cenník nápojov, vín a jedál je prístupný v hotelovej reštaurácii.

3.3 Hotel, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia na webovej stránke hotela.

3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú hotelovú službu nebude uhradená v termíne, hotel má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č. 4. 

4 Storno podmienky(podmienky zrušenia rezervácie)

4.1 Hotel je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých  služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti hotel prijíma iba písomnou formou.

Hotel je oprávnený účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi hotelu. Hotel účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:

 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez poplatku
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 30 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 14 až 2 dni pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb 

5 Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

5.1 Prevádzkovateľ Hotela *** Plauter Kúria je spoločnosť PLAUTER s.r.o., Smrečinová 567/4, Komárno - Nová Stráž (ďalej len PLAUTER s.r.o.,) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ spoločnosť PLAUTER s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Na základe zákona 108/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä telefónne číslo, e-mailová adresa, spolu ubytované osoby a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.

5.3 Otázky ohľadom ochrany osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom je možné zasielať zodpovednej osobe pre ochranu osobných údajov elektronicky na emailovú adresu: info@plauterkuria.sk 

6 Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR.

6.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

6.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela www.plauterkuria.sk a v priestoroch hotela na recepcii.

6.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke hotela.

Ubytovací poriadok

1 Hotel *** Plauter Kúria (ďalej len “Hotel”) poskytuje hosťom za úhradu ubytovanie a služby minimálne v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou, podľa ktorej je hotel zatriedený do 3. kategórie - 3 ***.

2 Hotel môže prechodne ubytovať len hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie hotela pri príchode na recepciu svoj platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, a v prípade, že si zakúpil pobyt cez voucher alebo darčekový poukaz, je povinný tieto doklady taktiež predložiť pracovníkovi recepcie. Ak hosť nie je štátnym občanom Slovenskej Republiky, je povinný taktiež vyplniť osobitný prihlasovací formulár, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

3 Pracovník recepcie vydá hosťovi pri nástupe na pobyt hotelový preukaz, na ktorom bude uvedené meno hosťa, číslo izby a dátum pobytu.

4 Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14.00 h. do 18.00 h. Do tejto doby hotel pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka a hotel ju potvrdil. Ak hosť do 18.00 h. nenahlási svoj neskorší príchod, po 18.00 h. môže hotel izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je hotel povinný podržať rezerváciu do 22.00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, hotel nie je povinný zálohovú platbu v cene nocľahu za prvú noc hosťovi vrátiť. V prípade, že hosť stornuje ubytovanie sa hotel riadi bodom 35. v tomto ubytovacom poriadku.

5 Hotelový check-in: Možnosť ubytovať sa na izbe je od 14:00 h. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 14:00 h je povinný zaplatiť plnú cenu za ubytovanie aj za predchádzajúcu noc, pokiaľ sa nedohodol s hotelom inak a hotel túto zmenu check-in času hosťovi potvrdil.

6 Hotelový check-out: Hosť je povinný sa odubytovať najneskôr do 10:00 h. posledného dňa pobytu. Ak hosť tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať plnú cenu za ubytovanie za nasledujúci deň, pokiaľ sa hosť nedohodol vopred s hotelom inak a hotel túto zmenu check-out času hosťovi potvrdil. V prípade, že hotel vopred odsúhlasil hosťovi neskorší odchod a hosť odovzdá izbu do 14:00 h., hotel je oprávnený účtovať poplatok za neskorší check-out podľa aktuálneho cenníka, ak hosť odovzdá izbu po 14:00 h. ale najneskôr do 16:00 h., hotel je oprávnený účtovať poplatok 50% z ceny ubytovania a po 16:00 h. plnú cenu ubytovania za nasledujúcu noc. Hotel si vyhradzuje právo na posun času odchodu, tzv. check-out času aj pred 10:00 h., o čom je povinný hosťa bezodkladne písomne informovať. V prípade, ak sa hosť na základe tejto zmeny rozhodne svoju rezerváciu zrušiť, hotel si nebude nárokovať na storno poplatok.

7 Hotelová izba sa považuje za uvoľnenú potom, čo klient vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá hotelový kľúč pracovníkovi recepcie a riadne oznámi odhlásenie sa z ubytovania.

Hotel si vyhradzuje právo skontrolovať inventár izby - ako nábytok, spotrebiče,  a pod. - a úhrady klienta a spotreby klienta.

8 Ak hosť požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

9 Platba za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom sa vykonáva vopred, najneskôr však pri nastúpení na pobyt, pokiaľ sa hosť nedohodol vopred s hotelom inak a hotel túto zmenu hosťovi potvrdil.

10 Doplatok za všetky objednané služby hotela hosť uhradí najneskôr pri odchode z hotela.

11 Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské priestory hotela. Na izbe môže klient prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie. Pracovník recepcie môže požadovať od návštevy, aby sa preukázala platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

12 Tento ubytovací poriadok je záväzný aj pre všetky návštevy na izbách. Klient, ktorý si ubytovanie rezervoval a na izbe je ubytovaný, je zodpovedný za jeho dodržiavanie osobou, resp. osobami, ktoré ho na izbe navštívili.

13 V prípade, že sa návšteva zdrží na izbe neobvykle dlhú dobu (viac, ako dve hodiny), je pracovník recepcie splnomocnený vyžadovať úhradu za ubytovanie podľa platného cenníka.

14 V oprávnených prípadoch je pracovník recepcie splnomocnený návštevu na izbe neumožniť.

15 Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nechať deti bez dozoru dospelej osoby na hotelovej izbe alebo kdekoľvek v hoteli ako aj v jeho areáli a počas celej doby pobytu alebo návštevy hotela je za dieťa zodpovedná dospelá osoba, ktorá dieťa sprevádza alebo jeho zákonný zástupca.

16 Hosť nesmie vniesť ani používať elektrické spotrebiče na izbe, okrem tých, ktoré slúžia na osobnú hygienu, ako napríklad holiaci strojček, sušič vlasov a pod.

17 V celom hoteli a ani v exteriéri hotela nemôže hosť premiestňovať zariadenia a robiť akékoľvek úpravy, ani vykonávať zásahy do elektrickej siete či iných inštalácií. V exteriéri hotela nemôže hosť trhať kvety, poškodzovať zeleň, ani hádzať predmety či jedlo do hotelového jazera, bazéna.

18 Celý interiér hotela je nefajčiarsky. Porušenie tohto zákazu je spoplatnené pokutou 100 EUR. Fajčenie je povolené len vo vyhradených vonkajších priestoroch hotela, pre bližšie informácie kontaktujte recepciu.

19 Je prísne zakázané neoprávnene používať protipožiarne únikové východy. V prípade, že hosť neoprávnene použije únikový protipožiarny východ z hotela, uhradí pokutu 250 EUR.

20 Vo vlastnom záujme si klient pred obsadením izby prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.

21 Klient súhlasí s tým, že počas celej doby trvania prenájmu ubytovania majú za účelom vykonania svojich služobných povinností právo do jeho izby vstúpiť pracovníci hotela, ako napr. chyžná, údržbár, a pod.

22 Hosť nemôže vniesť na izbu a ani do priestorov hotela, ktoré nie sú na to určené športové náradie a iné predmety, ako napríklad. bicykel, a pod.

23 V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. musí klient v ubytovacích priestoroch dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatných klientov.

24 Ubytovaný hosť je povinný vo vlastnom záujme skontrolovať správne uzamknutie izby pri odchode z nej.

25 Za stratu kľúča, jeho poškodenia je účtovaný poplatok 20 Eur. Hosť je povinný ihneď oznámiť recepcii stratu kľúča.

26 Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, vypnúť všetky elektrické spotrebiče, uzamknúť dvere a okná, a kľúč odovzdať na recepcii.

27 Vo verejných a spoločenských priestoroch hotela je zakázané konzumovať vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené v odbytových strediskách hotela.

28 Klientom je prísne zakázané využívať priestory wellness centra (bazén, sauny, fitness) pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Klient, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami, alebo má akékoľvek iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne, resp. v saune môže zhoršiť jeho zdravie alebo ohroziť život, môže využívať zariadenie sáun, resp. bazénu, fitness wellness centra len na vlastné riziko a zodpovednosť.

29 Loptové a iné športové hry sa môžu hrať na ihrisku alebo na vyhradených priestoroch tak, aby nebol rušený kľud a bezpečnosť ubytovaných a ďalších klientov.

30 Psy a iné zvieratá sa môžu nachádzať v priestoroch Hotela len so súhlasom zodpovedného zamestnanca Hotela alebo na základe predchádzajúcej dohody klienta s Hotelom za predpokladu, že majiteľ preukáže ich zdravotnú spôsobilosť. Cena za ubytovanie zvieraťa sa účtuje podľa platného hotelového cenníka. Na ubytovanie psov a iných zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia:

 • psom a iným zvieratám je zakázaný vstup a pobyt v tých priestoroch, kde sú skladované a pripravované potraviny, alebo sa podávajú jedlá a nápoje
 • psom a iným zvieratám je zakázaný vstup do priestorov wellness centra
 • vo všetkých verejných priestoroch Hotela musí byť každý pes na vôdzke a musí mať náhubok a venčenie zvierat nie je povolené v areáli hotela. Prípadné znečistenie areálu hotela je klient, ktorý zviera sprevádza povinný okamžite odstrániť a dať znečistené miesto do pôvodného stavu
 • psy a iné zvieratá sa nesmú nechať odpočívať - ležať na lôžku alebo inom zariadení, ktoré slúži na odpočinok klienta
 • na kŕmenie zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie pokrmov hosťom
 • v prípade akéhokoľvek poškodenia hotelového zariadenia zvieraťom je klient povinný zaplatiť škodu v plnej výške. Za zviera zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa a klient, ktorý pobyt v izbe zvieraťu umožnil

31 Ak hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil, alebo poškodil zariadenie ubytovacieho zariadenia je povinný to ohlásiť na recepcii ubytovacieho zariadenia ihneď. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov a zákonov Slovenskej republiky.

32 Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho ubytovanie alebo uložené na určenom mieste, alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Na izbe sa klenoty, peniaze a iné cennosti ukladajú do trezora zabudovaného v izbe. Táto zodpovednosť sa spravuje ustan. § 758 Občianskeho zákonníka.

33 Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela alebo verejne dostupné na webovej stránke hotela.

34 V prípade skrátenia pobytu klientom má hotel právo klientovi vyúčtovať plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku pobytu.

35 Hotel je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných dohodnutých  služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti hotel prijíma iba písomnou formou. Hotel je oprávnený účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi hotelu. Hotel účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:

 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby bez poplatku
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 30 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti 14 až 2 dni pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb
 • zrušenie pobytu, služby, alebo jej časti menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt alebo čerpaním služby je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania a/alebo objednaných služieb

36 V hoteli je na viditeľnom a prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Hostia sú povinní riadiť sa týmto požiarnym poriadkom.

37 Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie hotela ako aj v hotelovej mape na izbách.

38 Reklamácie, sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku hotela, ktorý je prístupný hosťovi na recepcii hotela.

39 Hosťovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmto ubytovacím poriadkom ako aj so VOP hotela pred uskutočnením rezervácie. Prevádzkovateľ hotela si vyhradzuje právo jednostranne tento ubytovací poriadok a/alebo VOP zmeniť, pričom zmena ubytovacieho poriadku ako aj VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa hotela. Pokiaľ hosť nesúhlasí s niektorými ustanoveniami tohto ubytovacieho poriadku ako aj s ustanoveniami VOP, prevádzkovateľ hotela ho žiada, aby nevyužíval služby prevádzkovateľa hotela. Potvrdením rezervácie ako aj samotným ubytovaním sa v hoteli a/alebo využívaním služieb hotela hosť vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmto ubytovacím poriadkom ako aj so VOP hotela.

40 Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel obvyklých na území Slovenskej republiky a riadiť sa požiarnymi predpismi. V prípade, že ich bude porušovať, má hotel právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Stiahnutie VOP vo formáte PDF