Všeobecné obchodné podmienky

Milí hostia!

Teší nás, že ste sa rozhodli využiť služby Hotela *** Plauter Kúria. Vzhľadom na skutočnosť, že sa snažíme, aby Váš pobyt v našom hoteli bol čo najpríjemnejší, dovoľujeme si Vás požiadať o preštudovanie nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom, založený akceptáciou Vašej objednávky.

Rekreačné poukazy - príspevok na dovolenku od zamestnávateľa môžete využiť aj u nás!

V prípade využitia rekreačného poukazu informujte náš hotel e-mailom dopredu.

Rezervačné podmienky

Rezerváciu služieb urobí objednávateľ, osoba staršia ako 18 rokov vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby osobne v prevádzke hotela, telefonicky, písomne cez e-mail alebo prostredníctvom on-line rezervačného systému hotela. Objednávka musí byť hotelom záväzne potvrdená elektronicky. Objednávka ubytovania sa stane pre hosťa záväzná doručením riadne vyplneného rezervačného formulára, ubytovateľovi zaplatením zálohovej platby.

Rezervačný formulár má obsahovať tieto údaje: Meno a priezvisko objednávateľa prípadne meno a priezvisko osoby, ktorá bude službu čerpať, v prípade firmy názov spoločnosti a fakturačné údaje, Termín čerpania služby, resp. služieb, popis objednanej služby, Kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email. kontakt, Spôsob platby (na faktúru, v hotovosti, platobnou kartou), Počet objednaných hostí v štruktúre: dospelé osoby, deti (u detí vek).

Ak chcete potvrdiť Vašu nezáväznú rezerváciu môžete potvrdiť do 48 hodín od vytvorenia rezervácie, inak môže byť Vaša rezervácia zrušená. Na základe objednávky hotel vystaví zálohovú faktúru, po jej úhrade sa stáva rezervácia záväzná. V prípade, že hosť zálohovú faktúru neuhradí v lehote splatnosti, viazanosť hotela poskytnúť službu klientovi zaniká. Rezervácia je záväzná zaplatením 50 % z celkovej sumy ubytovania! Zvyšná suma sa uhradí v deň príchodu. Platba je možná v hotovosti, kartou alebo na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom.

V prípade akejkoľvek zmeny nás o nej písomne informujte – na pobyt nenastúpite, znížil sa počet osôb ako bol v objednávke, znížil sa počet objednaných izieb. V prípade, ak tak neurobíte, hotel má právo Vám účtovať neodhlásené služby.

Klient má právo stornovať objednané služby. Zrušenie a zmenu rezervácie hotel prijíma iba písomnou formou, a to e-mailom. Rezervovaný balík môže využiť aj iná osoba za Vás. V prípade storna hotel má právo účtovať storno poplatky podľa všeobecných podmienok hotela. Platbu kartou rekreačného poukazu, nie je možné kombinovať s iným rezervačným zľavovým portálom.

V prípade nevyužitia rezervovaných služieb z akýchkoľvek dôvodov na strane zákazníka alebo osoby, ktorá má byť účastníkom pobytu, alebo bez uvedenia dôvodov (nenastúpenie na pobyt), nevzniká zákazníkovi právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu, náhradné plnenie alebo náhradu škody. Jednotlivé služby nie je možné od ceny balíčka odrátať, ani ich meniť za iné typy služieb podľa vlastného výberu.

Vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a hosťom sa riadi podľa uvedených všeobecných obchodných podmienok. Hosť zaplatením pobytu, resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto VOP známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

Základné podmienky pobytu

Uvedené ceny sa vzťahujú na ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, poprípade v rodinnej izbe alebo v apartmánoch.

Check in / check out:

Check in: od 14:00 h do 18:00 h

Check out: do 10:00 h

skorší check-in:od 12:00 h / 20,00 € jednorazový poplatok

neskorší check-out:do 13:30 h / 20,00 € jednorazový poplatok

V prípade, ak na pobyt neviete nastúpiť do 18:00 hod., poprosíme Vás, oznámte nám to vopred na adresu info@plauterkuria.sk alebo na tel. č. +4721 917 232 545. Ak hosť neoznámi neskorší nástup, hotel má právo Vašu rezerváciu po 18:00 h stornovať a účtovať Vám storno poplatky.

Na izbách a vo všetkých priestoroch hotela je zakázané fajčiť. V prípade porušenia účtujeme 500 €.

Uteráky a osušky sa z hotela neodnášajú. V prípade straty alebo poškodenia Vám môže byť účtovaný poplatok: uterák 5,00 € / ks, osuška 10,00 € / ks.

Pobyt zákazníka v hoteli ďalej upravuje Ubytovací poriadok.

Ceny

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

V cene nie je zahrnutý miestny poplatok vo výške 1,00 €/osoba/noc.

Jazdenie na koni

60 min / 40,00 € / akciová cena pre Vás 30,00 €

45 min / 30,00 € / akciová cena pre Vás 20,00 €

30 min / 20,00 € / akciová cena pre Vás 15,00 €

15 min / 10,00 €

Jazdenie na koni v záhrade Hotela *** Plauter Kúria 15 min / 10,00 €

Taxi

Ak cestujete vlakom alebo autobusom do Veľkého Medera, môžete si objednať taxi službu 

na tel. č. +421 910 433 335 (R – Taxi).

Stiahnutie VOP vo formáte PDF