Všeobecné podmienky k balíkom

Milý hosť!

Teší nás, že ste sa rozhodli využiť služby Hotela***Plauter Kúria. Vzhľadom  na skutočnosť, že sa snažíme, aby Váš pobyt v našom hoteli bol čo najpríjemnejší, dovoľujeme si Vás požiadať o preštudovanie  nasledovných Všeobecných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom,  založený akceptáciou Vašej objednávky.


Rezervačné podmienky


Rezerváciu služieb urobí objednávateľ, osoba staršia ako 18 rokov  vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby osobne v prevádzke hotela, telefonicky, písomne cez e-mail alebo prostredníctvom on-line rezervačného systému hotela. Objednávka  musí byť hotelom záväzne potvrdená elektronicky. Objednávka ubytovania sa stane pre hosťa záväzná doručením riadne vyplneného rezervačného formulára, ubytovateľovi  zaplatením  zálohovej platby .


Rezervačný formulár má obsahovať tieto údaje:

  • Meno a priezvisko objednávateľa prípadne meno a priezvisko osoby, ktorá bude službu čerpať, v  prípade firmy názov spoločnosti a fakturačné údaje
  • Termín čerpania služby, resp. .služieb, popis objednanej  služby
  • Kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email. kontakt
  • Spôsob platby ( na faktúru, v hotovosti, platobnou  kartou)
  • Počet objednaných hostí v štruktúre: dospelé  osoby,  deti (u detí vek)

Na základe objednávky hotel vystaví zálohovú faktúru, po jej úhrade sa stáva rezervácia záväzná. V prípade, že hosť zálohovú faktúru neuhradí v lehote splatnosti, viazanosť hotela poskytnúť službu klientovi zaniká.

Rezervácia je záväzná  zaplatením 50% z celkovej sumy ubytovania do 5 dní od rezervácie. Klient má právo stornovať objednané služby. Zrušenie a zmenu rezervácie hotel prijíma iba písomnou formou, a to e-mailom. Rezervovaný balík môže využiť aj iná osoba za Vás. V prípade storna hotel má právo účtovať storno poplatky podľa všeobecných podmienok hotela.

Platbu kartou rekreačného poukazu, nie je možné kombinovať s iným rezervačným  zľavovým  portálom.


Check in: od 14:00 do 18:00 - skorší alebo neskorší check in iba s dohodou vopred

skorší check-in: od 12.00 hod / 20,-€

neskorší check-out: do 13.30 hod / 20,-€Rekreačné poukazy

Príspevok na dovolenku od zamestnávateľa môžete využiť aj u nás!